ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ขั้นตอนการแจ้งพบซากดึกดำบรรพ์
  1. ผู้พบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้แก่ อบต. ในพื้นที่ที่พบ
  2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งพบซากดึกดำบรรพ์ใหม่ ให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบ
  3. กรมทรัพยากรธรณี เข้าตรวจสอบเบื้องต้น และแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 7 วัน