Fossil of Thailand
กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทีวี
Bangkok
ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
Pathum Thani
แหล่งรู้เรียนด้านไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์
Kalasin
แหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเวียเก่า
Khon Kaen
หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอเมือง
Rayong
วนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
Kalasin
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen
หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของไทย
บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
Kalasin
แหล่งที่พบรอยตีนไดโนเสาร์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 รอย
เหมืองหินเก่า หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
Nakhon Phanom
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว
Phetchabun
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อ.หนองม่วง
Loburi
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
Tak
บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu
ตำบลไสไทย อำเภอเมือง
Krabi