ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ขั้นตอนการแจ้งครอบครองซากดึกดำบรรพ์
  1. ผู้ครอบครองซากดึกดำบรรพ์อยู่ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2551 กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งครอบครองซากดึกดำบรรพ์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐานประกอบ โดยสามารถส่งแบบแจ้งครอบครองซากดึกดำบรรพ์ได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี
  2. นำซากดึกดำบรรพ์ที่แจ้งครอบครองมาแสดง ณ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ ตามวันเวลาที่นัดหมายไว้
  3. กรณีไม่สามารถนำซากดึกดำบรรพ์ที่แจ้งครอบครองมาแสดง ณ กรมทรัพยากรธรณี ให้ผู้แจ้งยื่นหนังสือพร้อมทั้งแสดงเหตุผลเพื่อขอให้ทำการตรวจพิสูจน์ ณ สถานที่เก็บรักษา