ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ค้นหา
ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์
ประเภท
Petrified Tree Trunks from a Gravel Deposit, Ban Tak Petrified Forest Park, Ban Tak–Sam Ngao Basin, Tak Province,Northern Thailand 8 Wickanet Songtham1*, Dallas C. Mildenhall2, Benjavun Ratanasthien3v
LATE EARLY CRETACEOUS CROCODYLIFORM TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF 5 TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF, KOMSORN LAUPRASERT, SURAVECH SUTEETHOR, CHRISTEL SOUILLAT, VARAVUDH SUTEETHORN AND ERIC BUFFETAUT
2546 vlookup 0
0
0
0
0
2535 First fossil flying lemur: a dermopteran from the late Eocene of Thailand 0 S. Ducrocq, E. Buffetaut, H. Buffetaut-Tong, J-J Jaeger, Y. Jongkanjanasoontorn and V. Suteethorn The Paleontological Association วารสารวิชาการ
2520 A new Late Eocene anthropoid primate from Thailand 0 Yaowalak Chaimanee, Varavudh Suteethorn, Jean-Jacques Jaeger, Stephane Ducrocq วารสารวิชาการ
2558 A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand 0 Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma, Hai-Lu You วารสารวิชาการ
ภูน้ำจั้น แหล่งปลาโบราณ 5 กรมทรัพยากรธรณี อื่นๆ
2548 รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 8 ละออ เล็บครุฑ กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี., ม.ป.ป. อื่นๆ
ลานหอย แหลมโพธิ์ 4 ภุมวาร โกมลารชุน อื่นๆ
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2560 คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ 24 นายประชา คุตติกุล กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อื่นๆ
โปสเตอร์สรุป พ.ร.บ. คุเ้มครองซากดึกดำบรรพ์ฯ 0 อื่นๆ
2548 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2539 รายงานการออกแบบขั้นต้น การสำรวจออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 45 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย คณะวิศวกรรมโยธา กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2539 อื่นๆ
2549 รายงานการสำรวจออกแบบฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2539 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างคันหินป้องกันคลื่นเพื่ออนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 77 สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2539 อื่นๆ
2549 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา - พีพี 340 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด กรุงเทพฯ : บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด, 2549 อื่นๆ
2539 โครงการจัดทำผังพัฒนา สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด 89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 อื่นๆ
ถอดรหัสครีเทเชียส ปริศนา ท่าอุเทน 4 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2538 Age of the Susan Hoi (Shell Fossil Cemetery) Krabi Basin Southern Thailand 7 Manas Watanasak, Wichanet Songtham, Dallas Mildenhall กรมทรัพยากรธรณี รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน 5 ปิยวดี ยาบุษดี และคนอื่นๆ รายงานการประชุม
การทดสอบตัวเชื่อมประสานไม้กลายเป็นหินด้วยวิธีซ่อมกลับ บริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 2 6 และ7 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 8 รายงานการประชุม
การอนุรักษ์รอยตีนไดโนเสาร์ในแหล่งห้วยด่านชุม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 3 ธิดา ลิอาร์ด รายงานการประชุม
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2560 รายงานประจำปี
2538 โครงการอนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 17 อรกุล โภคากรวิจารณ์ กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี., 2538 รายงานประจำปี
คำแนะนำ[ซ่อน]

ผลงาน เอกสาร และรายงานด้านซากดึกดําบรรพ์ จะแสดงเฉพาะทีเป็นลิขสิทธิของ กรมทรัพยากรธรณี และผลงานของบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีได้รับการอนุญาต จากเจ้าของผลงานเท่านั้น

ระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานเกียวกับ ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของไทยเป็นการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานทางวิชาการที่การดําเนินงานในการสำรวจ ตรวจสอบ อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์และแหลง่ซากดึกดําบรรพ์ และการดําเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ