ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ค้นหา
ปีที่เผยแพร่
ชื่อเรื่อง
จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท
0
0
0
0
2558 A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand 0 Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma, Hai-Lu You วารสารวิชาการ
2520 A new Late Eocene anthropoid primate from Thailand 0 Yaowalak Chaimanee, Varavudh Suteethorn, Jean-Jacques Jaeger, Stephane Ducrocq วารสารวิชาการ
2538 Age of the Susan Hoi (Shell Fossil Cemetery) Krabi Basin Southern Thailand 7 Manas Watanasak, Wichanet Songtham, Dallas Mildenhall กรมทรัพยากรธรณี รายงานการประชุม
2538 Conservation of fossil beds at Ban Laem Pho, Krabi 136 School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology Bangkok : Asian Institute of technology, 1995 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
Dinosaur footprint assemblage from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation, Khorat Group, northeastern Thailand 16 Shohei Kozu a,*, Apsorn Sardsud b, Doungrutai Saesaengseerung b, Cherdchan Pothichaiya b, Sachiko Agematsu a, Katsuo Sashida งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2535 First fossil flying lemur: a dermopteran from the late Eocene of Thailand 0 S. Ducrocq, E. Buffetaut, H. Buffetaut-Tong, J-J Jaeger, Y. Jongkanjanasoontorn and V. Suteethorn The Paleontological Association วารสารวิชาการ
Fluctuation of Depositional Environment in the Bang Mark Coal Deposit, Krabi Mine, Southern Thailand: Stable Isotope Implication 11 Bantita Udomkan,a,* Benjavun Ratanasthien,a Katsumi Takayasu,b William S Fyfe,c Shin-ichi Sato,b Wittaya Kandharosa,a Pitsanu Wongpornchaia and Minoru Kusakabed Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2539 Initial Report: Environmental Impact Evaluation of the Rubble Mound Breakwater construction tp Protect the ban laem Pho Fossil Beds, krabi 52 School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology Bangkok : AIT, 1996 รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
LATE EARLY CRETACEOUS CROCODYLIFORM TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF 5 TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF, KOMSORN LAUPRASERT, SURAVECH SUTEETHOR, CHRISTEL SOUILLAT, VARAVUDH SUTEETHORN AND ERIC BUFFETAUT
2545 Mammalian Fossils and the Age of the Krabi Basin (Peninsular Thailand) 249 Yaowalak Chaimanee, Jean - Jacques Jaeger รายงานประจำปี
Petrified Tree Trunks from a Gravel Deposit, Ban Tak Petrified Forest Park, Ban Tak–Sam Ngao Basin, Tak Province,Northern Thailand 8 Wickanet Songtham1*, Dallas C. Mildenhall2, Benjavun Ratanasthien3v
Superexcellent preservation of dinosaur footprint in Nakhon Phanom in northeast Thailand 5 Yoshio sato Department of geology,Faculty of science, Chulalongkorn university,Thailand งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test 0 แถลงการณ์, ประกาศ
test 0 แถลงการณ์, ประกาศ
test 0 รายงานประจำปี
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2560 The Cretaceous Giant Sauropod from the Khok Kruat Formation at Ban Pha Nang Sua, Nong Bua Rawe district, Chaiyaphum Province, Northeastern Thailand: a preliminary report 90 Division of Fossil Protection, Department of Mineral Resources. Division of Fossil Protection, Department of Mineral Resources. งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2500 Upper Cambrian Fossils from Peninsular Thailand 0 Teiichi Kobayashi งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2546 vlookup 0
2555 กระบวนการสำรวจ ขุดค้น เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูดสันหลัง กรณีศึกษา : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 106 กมลลักษณ์ วงษ์โก, วราวุธ สุธีธร, ธิดา ลิอาร์ด กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) กรมทรัพยากรธรณี, 2555 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2540 กองหินป้องกันคลื่นบริเวณสุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 0 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย คณะวิศวกรรมโยธา กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2540 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
การทดสอบตัวเชื่อมประสานไม้กลายเป็นหินด้วยวิธีซ่อมกลับ บริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 2 6 และ7 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 8 รายงานการประชุม
การศึกษารอยตีนสัตว์มีกระดูดสันหลัง และสภาพแวดล้อมบรรพกาล ในแหล่งบ้านโนนตูม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย 3 ธิดา ลิอาร์ด, กฤษณะ สุดชา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จดหมายข่าว / เว็บไซต์
2560 การอนุรักษ์รอยตีนไดโนเสาร์ในแหล่งห้วยด่านชุม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 4 ธิดา ลิอาร์ด กมลลักษณ์ วงษ์โก และ ชมพูนุช ชาญวิชา กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี รายงานประจำปี
คำแนะนำ[ซ่อน]

ผลงาน เอกสาร และรายงานด้านซากดึกดําบรรพ์ จะแสดงเฉพาะทีเป็นลิขสิทธิของ กรมทรัพยากรธรณี และผลงานของบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีได้รับการอนุญาต จากเจ้าของผลงานเท่านั้น

ระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานเกียวกับ ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของไทยเป็นการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานทางวิชาการที่การดําเนินงานในการสำรวจ ตรวจสอบ อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์และแหลง่ซากดึกดําบรรพ์ และการดําเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ