ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ค้นหา
ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง
จำนวนหน้า
รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท
2520 A new Late Eocene anthropoid primate from Thailand 0 Yaowalak Chaimanee, Varavudh Suteethorn, Jean-Jacques Jaeger, Stephane Ducrocq วารสารวิชาการ
2559 รายงานการติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา 0 นางอัปสร สอาดสุด, นางสาวศศิธร ขันสุภา กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2500 Upper Cambrian Fossils from Peninsular Thailand 0 Teiichi Kobayashi งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2558 A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand 0 Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma, Hai-Lu You วารสารวิชาการ
2535 First fossil flying lemur: a dermopteran from the late Eocene of Thailand 0 S. Ducrocq, E. Buffetaut, H. Buffetaut-Tong, J-J Jaeger, Y. Jongkanjanasoontorn and V. Suteethorn The Paleontological Association วารสารวิชาการ
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2560 รายงานประจำปี
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2540 กองหินป้องกันคลื่นบริเวณสุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 0 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย คณะวิศวกรรมโยธา กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2540 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2538 อายุของสุสานหอยจังหวัดกระบี่ 0 วิฆเนศ ทรงธรรม กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2538 รายงานประจำปี
2548 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2549 รายงานการสำรวจออกแบบฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2515 เนื่องมาจากปก 0 เกษตร พิทักษ์ไพรวัน, เบ็ญจา ทรงศิริกุล กรมทรัพยากรธรณี จดหมายข่าว / เว็บไซต์
2542 อายุสุสานหอยบ้านแหลมโพธิ จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม จดหมายข่าว / เว็บไซต์
โปสเตอร์สรุป พ.ร.บ. คุเ้มครองซากดึกดำบรรพ์ฯ 0 อื่นๆ
test 0 แถลงการณ์, ประกาศ
2546 vlookup 0
0
0
test 0 แถลงการณ์, ประกาศ
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test222 0 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
test 0 รายงานประจำปี
0
0
2549 คลื่นซัดกระเซาะที่สุสานหอยแหลมโพธิ์ 1 อัศนี มีสุข กรมทรัพยากรธรณี จดหมายข่าว / เว็บไซต์
การศึกษารอยตีนสัตว์มีกระดูดสันหลัง และสภาพแวดล้อมบรรพกาล ในแหล่งบ้านโนนตูม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย 3 ธิดา ลิอาร์ด, กฤษณะ สุดชา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จดหมายข่าว / เว็บไซต์
การอนุรักษ์รอยตีนไดโนเสาร์ในแหล่งห้วยด่านชุม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 3 ธิดา ลิอาร์ด รายงานการประชุม
รายงานเบื้องต้นการศึกษาวิจัยซากปลาโบราณแหล่งภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 วราวุธ สุธีธร และคนอื่นๆ รายงานประจำปี
คำแนะนำ[ซ่อน]

ผลงาน เอกสาร และรายงานด้านซากดึกดําบรรพ์ จะแสดงเฉพาะทีเป็นลิขสิทธิของ กรมทรัพยากรธรณี และผลงานของบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีได้รับการอนุญาต จากเจ้าของผลงานเท่านั้น

ระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานเกียวกับ ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของไทยเป็นการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานทางวิชาการที่การดําเนินงานในการสำรวจ ตรวจสอบ อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์และแหลง่ซากดึกดําบรรพ์ และการดําเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ