ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ค้นหา
ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท
ผลการดำเนินงานในแหล่งขึ้นทะเบียน "แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น" 6 ฐานิชยา หอมสุด, นภาพร ติ๊บผัด, อุ่นเรือน พัวสุวรรณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
2535 First fossil flying lemur: a dermopteran from the late Eocene of Thailand 0 S. Ducrocq, E. Buffetaut, H. Buffetaut-Tong, J-J Jaeger, Y. Jongkanjanasoontorn and V. Suteethorn The Paleontological Association วารสารวิชาการ
2558 A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand 0 Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma, Hai-Lu You วารสารวิชาการ
2500 Upper Cambrian Fossils from Peninsular Thailand 0 Teiichi Kobayashi งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
Fluctuation of Depositional Environment in the Bang Mark Coal Deposit, Krabi Mine, Southern Thailand: Stable Isotope Implication 11 Bantita Udomkan,a,* Benjavun Ratanasthien,a Katsumi Takayasu,b William S Fyfe,c Shin-ichi Sato,b Wittaya Kandharosa,a Pitsanu Wongpornchaia and Minoru Kusakabed Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
Petrified Tree Trunks from a Gravel Deposit, Ban Tak Petrified Forest Park, Ban Tak–Sam Ngao Basin, Tak Province,Northern Thailand 8 Wickanet Songtham1*, Dallas C. Mildenhall2, Benjavun Ratanasthien3v
Dinosaur footprint assemblage from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation, Khorat Group, northeastern Thailand 16 Shohei Kozu a,*, Apsorn Sardsud b, Doungrutai Saesaengseerung b, Cherdchan Pothichaiya b, Sachiko Agematsu a, Katsuo Sashida งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
LATE EARLY CRETACEOUS CROCODYLIFORM TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF 5 TRACKWAYS FROM NORTHEASTERN THAILAND JEAN LE LOEUFF, KOMSORN LAUPRASERT, SURAVECH SUTEETHOR, CHRISTEL SOUILLAT, VARAVUDH SUTEETHORN AND ERIC BUFFETAUT
Superexcellent preservation of dinosaur footprint in Nakhon Phanom in northeast Thailand 5 Yoshio sato Department of geology,Faculty of science, Chulalongkorn university,Thailand งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2554 ทาร์เซียสิรินธรที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 20 เยาวลักษณ์ ชัยมณี, โชติมา ยามี, มานะ รักบำรุง สำนักคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2545 Mammalian Fossils and the Age of the Krabi Basin (Peninsular Thailand) 249 Yaowalak Chaimanee, Jean - Jacques Jaeger รายงานประจำปี
2520 A new Late Eocene anthropoid primate from Thailand 0 Yaowalak Chaimanee, Varavudh Suteethorn, Jean-Jacques Jaeger, Stephane Ducrocq วารสารวิชาการ
2559 รายงานการติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา 0 นางอัปสร สอาดสุด, นางสาวศศิธร ขันสุภา กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
คำแนะนำ[ซ่อน]

ผลงาน เอกสาร และรายงานด้านซากดึกดําบรรพ์ จะแสดงเฉพาะทีเป็นลิขสิทธิของ กรมทรัพยากรธรณี และผลงานของบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีได้รับการอนุญาต จากเจ้าของผลงานเท่านั้น

ระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานเกียวกับ ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของไทยเป็นการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานทางวิชาการที่การดําเนินงานในการสำรวจ ตรวจสอบ อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์และแหลง่ซากดึกดําบรรพ์ และการดําเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ