ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thaiichthys buddhabutrensis (Lepidotes buddhabutrensis)
เลปิโดเทส พุทธบุตรเอนซิส
ชื่อสามัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ปลา
นิรุกติศาสตร์
วัดป่าพุทธบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตั้งชื่อตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)
ค้นพบโดย
Cavin et al., 2003
ประเภทตัวอย่าง
ไม่มีข้อมูล Holotype
ข้อมูลทั่วไป/ลักษณะพิเศษ
อนุกรมวิธาน
Kingdom
Animalia (Linnaeus, 1758)
Phylum
Chordata
Super Genus
buddhabutrensis)
Genus
Thaiichthys
Species
buddhabutrensis (Cavin et al., 2003)
สถานทีค้นพบ
แหล่งที่พบ
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น , กาฬสินธุ์
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
ตะกอน, ไม่มีข้อมูล, รอการตรวจสอบ, หินตะกอน
หมู่หิน / หมวดหิน / กลุ่มหิน
ขุนตาลบาโธลิธ / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินเขาเต่า / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินทรายปางมโนรา / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินตะรุเตา / กลุ่มหินตะรุเตา
กลุ่มหินทุ่งสง
กลุ่มหินผาบ่อง
อายุ
Jurassic
การค้นพบ
ผู้ค้นพบคนแรก
ที่มาของการค้นพบ
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่
จำนวนตัวอย่างขึ้นทะเบียน
มีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ชิ้นสำคัญ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 6 ตัวอย่าง
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View