ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไครนอยด์
นิรุกติศาสตร์
()
ค้นพบโดย
,
ประเภทตัวอย่าง
ไม่มีข้อมูล Holotype
ข้อมูลทั่วไป/ลักษณะพิเศษ
อนุกรมวิธาน
สถานทีค้นพบ
แหล่งที่พบ
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
ตะกอน, ไม่มีข้อมูล, รอการตรวจสอบ, หินตะกอน
หมู่หิน / หมวดหิน / กลุ่มหิน
ขุนตาลบาโธลิธ / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินเขาเต่า / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินทรายปางมโนรา / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินตะรุเตา / กลุ่มหินตะรุเตา
กลุ่มหินทุ่งสง
กลุ่มหินผาบ่อง
อายุ
การค้นพบ
ผู้ค้นพบคนแรก
ที่มาของการค้นพบ
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่
จำนวนตัวอย่างขึ้นทะเบียน
มีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ชิ้นสำคัญ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 0 ตัวอย่าง
ฟันกราม
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
2559 รายงานการติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา 0 นางอัปสร สอาดสุด, นางสาวศศิธร ขันสุภา กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค ปุณยนุช View
2548 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ ปุณยนุช View
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง