ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ซากดึกดำบรรพ์
 1. ชนิดซากดึกดำบรรพ์ (ทั้งหมด) 1053 ประเภท
 2. ชนิดซากดึกดำบรรพ์ (ชนิดใหม่) 623 ประเภท
 3. จังหวัดที่พบซากดึกดำบรรพ์ 6 จังหวัด
 4. ภาคที่พบซากดึกดำบรรพ์ 3 ภาค
 5. การจัดเก็บซากดึกดำบรรพ์
 6. แบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ 17 ชิ้น
 7. จำนวนซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
เอกสารอ้างอิง
บริการต่างๆ
การแจ้งหรืออนุญาตเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ 859 ครั้ง 115 ชิ้น
 1. แจ้งพบซากดึกดำบรรพ์ 85 ครั้ง
 2. แจ้งครอบครองซากดึกดำบรรพ์ 125 ครั้ง 4 ชิ้น
 3. ขออนุญาตส่งออกซากดึกดำบรรพ์ (ไทย) คำขอ 5 ครั้ง อนุญาต 3 ฉบับ 16 ชิ้น
 4. แจ้งนำกลับซากดึกดำบรรพ์ (ไทย) คำขอ 0 ครั้ง 1 ชิ้น
 5. ขอขยายเวลานำกลับซากดึกดำบรรพ์ (ไทย) คำขอ 1 ครั้ง อนุญาต 0 ฉบับ 0 ชิ้น
 6. แจ้งนำเข้าซากดึกดำบรรพ์ (ต่างประเทศ) 587 ฉบับ 40 ชิ้น
 7. แจ้งส่งออกซากดึกดำบรรพ์ (ต่างประเทศ) 53 ฉบับ 40 ชิ้น
 8. ขออนุญาตค้าซากดึกดำบรรพ์ คำขอ 5 ครั้ง อนุญาต 5 ฉบับ 14 ชิ้น
 9. จัดเก็บค่าธรรมเนียม 73 ฉบับ 449,800.00 บาท