ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รายงานการประชุมของคณะกรรมการภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551